@rinaisg ada yg tambah 1000 sama 2000. Karena peca…

@rinaisg ada yg tambah 1000 sama 2000. Karena pecahan lebih banyak 2000, mungkin yg paling cocok.:-)