@ffazar hahaha…. ada kawnmu yg lg jual tiketnya…

@ffazar hahaha…. ada kawnmu yg lg jual tiketnya ga?