T*i kussinglah, kalah. Semoga yg dipucuk mengalami…

T*i kussinglah, kalah. Semoga yg dipucuk mengalami hal yg sama. #CFC