@efraim_stjk ngeri ya bro…. Apalagi kalo kaki ki…

@efraim_stjk ngeri ya bro…. Apalagi kalo kaki kirinya dimainnkan.


@efraim_stjk kita itu bukannya bagian tubuh juga??…

@efraim_stjk kita itu bukannya bagian tubuh juga??


@dirathiel @efraim_stjk hhmm….

@dirathiel @efraim_stjk hhmm….