@fanditambunan to a place (bertapa)

@fanditambunan to a place (bertapa)


@fanditambunan jangan sampe gantung kolor bro

@fanditambunan jangan sampe gantung kolor bro


@fanditambunan ido ate…. bahen ma. Denggan ma ba…

@fanditambunan ido ate…. bahen ma. Denggan ma bahen laporan mi. Boan kue sian i


@fanditambunan anggo depok na rame do torus i. and…

@fanditambunan anggo depok na rame do torus i. andigan mulak hamu?


@fanditambunan hahaha…. sih mu la bro. Mulak be…

@fanditambunan hahaha…. sih mu la bro. Mulak be ma hamu sian baribai tu banua on