@gandhim hahaha mahal pak, uda ga ada duit lg nge…

@gandhim hahaha mahal pak, uda ga ada duit lg nge vote.


Hahaha…. semoga mereka disadarkan perbuatannya s…

Hahaha…. semoga mereka disadarkan perbuatannya sir @gandhim.


@gandhim ido.. pas doi inon pak. Kebetulan boi jd…

@gandhim ido.. pas doi inon pak. Kebetulan boi jd KK alai dang ingkon mangoli.


@gandhim ai ingkon na mangoli do huroa pak asa boi…

@gandhim ai ingkon na mangoli do huroa pak asa boi gabe kk. hahaha