hahaha…. php yg itu maksydnya lae @sanhrs. Manta…

hahaha…. php yg itu maksydnya lae @sanhrs. Mantap kali si @j_saragih ini, serba bisa.