@mumunbolon @ririntagalu ai tung karejoi hamu jo b…

@mumunbolon @ririntagalu ai tung karejoi hamu jo bo….