@efraim_stjk ngeri ya bro…. Apalagi kalo kaki ki…

@efraim_stjk ngeri ya bro…. Apalagi kalo kaki kirinya dimainnkan. :-)