@naubisah jadi kubilanglah “jago kali kau kawan” :…

@naubisah jadi kubilanglah “jago kali kau kawan” :-)