@yantinitraa hahaha….jonok do detos tu pinang. N…

@yantinitraa hahaha….jonok do detos tu pinang. Ngesot sahat doi. Anggo kue i…hahaha unang ma antong, siallangon na lao sibagion do. :-)