Hujan saat ini lg tak bersahabat, basah kuyub suda…

Hujan saat ini lg tak bersahabat, basah kuyub sudah. #random